Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Team22 vof, gevestigd en kantoorhoudende in De Rijp (Fluytschip 9, 1483 CH) is ingeschreven bij de KvK onder nummer 37148379.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Team22 een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft verstrekt.
 3. Open-programma: programma waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.
 4. In-company programma: programma dat Team22 exclusief ontwikkelt en verzorgt voor medewerkers van Opdrachtgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Team22 en Opdrachtgever, waarbij Team22 werkzaamheden verricht of zal verrichten.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door Team22 zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Offertes / totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Team22 zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. Overeenkomsten tot het uitvoeren van werkzaamheden komen tot stand indien en zodra het door Opdrachtgever ingevulde en ondertekende inschrijfformulier c.q. opdrachtbevestiging door Team22 is ontvangen.

 

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

 1. Offertes van Team22 zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is aangeleverd. Opdrachtgever staat ervoor in, dat zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt. Team22 zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
 2. Als bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan kunnen afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht worden overeengekomen. Zowel Opdrachtgever als Team22 hebben de plicht dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en de eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.
 3. Het is zonder toestemming van Team22 niet toegestaan een deel van de opdracht te missen. Indien dit wel gebeurt, heeft Team22 het recht om de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten, zonder dat deze recht heeft op (gedeeltelijke) restitutie van het inschrijfgeld en/of verschuldigde overige kosten. Als verdere deelname mogelijk is, doch daarvoor een inhaalsessie vereist is, zullen de kosten daarvan als meerkosten in rekening worden gebracht op basis van het bij Team22 geldende uurtarief voor coaching.

 

Artikel 5. Annulering door Opdrachtgever

 1. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst door Team22.
 2. Annulering van inschrijving aan een open programma.
 • Tot 4 weken voor aanvangsdatum: annulering is kosteloos. Minder dan 4 weken voor aanvangsdatum: Team22 is gerechtigd om 100% van de trainingsprijs en arrangementskosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • De annuleringsregeling vervalt, indien Opdrachtgever een andere deelnemer – die voldoet aan het profiel van het programma – ter vervanging inschrijft voor het programma.
 • Niet verschijnen op de eerste dag van het programma wordt aangemerkt als annulering. Het is dan niet mogelijk de rest van het programma te volgen.
 1. Annulering van een in-company programma:

Team22 is gerechtigd de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

 • Bij annulering tot 8 weken voor aanvangsdatum: eventuele kosten die Team22 aan derden verschuldigd is, waaronder locatie- en arrangementskosten, audiovisuele middelen, tickets, externe sprekers, e.d.
 • Tussen 8 en 4 weken voor aanvangsdatum: 50% van het overeengekomen programmatarief, vermeerderd met de eventuele kosten die Team22 aan derden verschuldigd is.
 • Binnen 4 weken voor aanvangsdatum: 100% van het overeengekomen programmatarief, vermeerderd met de eventuele kosten die Team22 aan derden verschuldigd is.
 1. Annulering van coaching:
 • Tot 48 uur voor het afgesproken tijdstip: kosteloos.
 • Minder dan 48 uur: 100% van het tarief.

 

Artikel 6. Wijziging van data op verzoek van Opdrachtgever

 1. Bij een open programma:
 • Het is eenmalig mogelijk kosteloos door te schuiven naar het eerstvolgende gelijksoortige programma waar plaats is, mits uiterlijk 8 dagen voor aanvang van het oorspronkelijke programma schriftelijk aan Team22 gemeld. Bij doorschuiven worden de arrangementskosten 100% doorbelast. Wordt na doorschuiven geannuleerd, dan zal 100% van de totale kosten in rekening worden gebracht.
 1. Bij een in-company programma:
 • Tot 8 weken voor aanvang van het programma: enkel de evt. kosten die Team22 aan derden verschuldigd is (locatie- en arrangementskosten, audiovisuele middelen, tickets, externe sprekers, e.d.), worden aan Opdrachtgever doorbelast.
 • Binnen 8 weken voor aanvang van het programma: Team22 is gerechtigd om bij Opdrachtgever in rekening te brengen 50% van het overeengekomen programmatarief vermeerderd met evt. kosten die Team22 aan derden verschuldigd is.
 • Een tweede wijziging, alsmede wijzigingen waarbij de nieuwe datum 6 maanden na de oorspronkelijke datum valt, worden beschouwd als annulering.
 1. Bij coaching:
 • Tot 48 uur voor het afgesproken tijdstip: kosteloos.
 • Minder dan 48 uur: 100% van het tarief.

 

Artikel 7. Annulering / verschuiving door Team22

 1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een open-programma heeft Team22 altijd het recht een programma te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Opdrachtgever ontvangt uiterlijk 2 weken voor aanvang van het programma bericht van de annulering. Het reeds betaalde cursusgeld wordt gerestitueerd.
 2. Indien door overmacht (w.o. ziekte) aan de zijde van Team22 een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, en vervanging niet mogelijk is, wordt de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. In overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

 

Artikel 8. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Team22 heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 9. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door Team22 uitgegeven brochures, werkmappen, cursusmaterialen, rapporten, voorstellen en andere stukken die verband houden met de werkzaamheden berust bij Team22, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Als Opdrachtgever tekeningen, modellen, schema’s of andere aanwijzingen in de ruimste zins des woord ter beschikking stelt voor de werkzaamheden, neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de uitvoering van de werkzaamheden geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal Team22 vrijwaren tegen alle aanspraken uit dien hoofde.

 

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

 1. Team22 verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever. Eventuele rapporten, verslagen e.d. betreffende de organisatie van Opdrachtgever, zullen derhalve niet ter inzage worden gegeven aan derden.
 2. Ten aanzien van coachen, trainingen of andere programma’s, zal geen persoonlijke informatie over deelnemers worden verstrekt aan derden, noch aan de werkgever, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de betreffende deelnemer.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Team22 voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Team22 in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
 2. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden, beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden – in verband waarmee de schade is ontstaan – door Opdrachtgever aan Team22 is betaald. Bij opdrachten met een langere looptijd wordt de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde over de laatste zes maanden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Team22 voor aanspraken van derden, waaronder haar werknemers.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Team22 is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Team22 zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

Nieuwsbrief

Inschrijven voor de nieuwsbrief

We sturen je max 8x per jaar interessante informatie over:

 • samenwerking & teamwork
 • psychologische veiligheid & verandering
 • leiderschap
 • zaken die wij hierover leren tijdens ons werk met klanten ;-)

Wij respecteren jouw privacy en doen niet aan spam. Daar houden we zelf ook niet van!